יפעת כלכלה וחשבונאות משפטית

למעלה מ 30 שנות ניסיון במתן חוות דעת כלכלית וחשבונאית לארגונים חברות ועורכי דין.

חוק ניירות ערך – למה ומדוע

בשנת 1968, כעשרים שנה אחרי הכרזת העצמאות של ישראל נחקק בכנסת חוק ניירות ערך. החוק נועד לסדר את הפעילות בשוקי ניירות ערך, פעילות שעד אז לא היתה מפוקחת כיאות מכיוון ששוקי ניירות הערך היו לא היו מפותחים דיים, או שהפיקוח והאסדרה היו בחוקים אחרים שלא הותאמו להתפתחויות הכלכליות.

הצורך בהתאמת החוק לסביבה כלכלית משתנה הפך חוק זה לדינמי למדי, שמאז חקיקתו תוקן פעמי רבות.

החוק קובע באמצעות החוק והתקנות המותקנות על פיו כיצד צריכים להתנהל שווקי ההון.

החוק קובע שהצעה ומכירה לציבור של ניירות ערך תיעשה רק על פי תשקיף שאישרה הרשות לניירות ערך (הרנ"ע) החוק קובע כי "תשקיף יכלול כל פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר, השוקל רכישת ניירות הערך המוצעים על פיו".

החוק עוסק בחובה של תאגיד, שניירות ערך שלו הוצעו לציבור על פי תשקיף, להגיש דו"חות והודעות לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך שבה רשומים ניירות ערך אלה.

החוק קובע לא מעט איסורים על הפעילות בשווקי ההון כגון איסור שימוש במידע פנים, ביצע תרמיות והונאות והכללים לביצוע עסקאות בין חברה ציבורית לבין בעלי העניין שבה ביניהם בעלי מניות ונושאי משרה.

רובו של הפיקוח על קיום הראות החוק מבוצע על ידי הרנ"ע, אולם חלק לא מבוטל בפיקוח יש גם ל"אכיפה הפרטית", באמצעות שימוש בתובענות ייצוגיות ונגזרות.

כדי שניירות הערך של חברה יוכלו להיסחר בבורסה יש צורך בהצגת תשקיף לציבור. מה צריך לכלול התשקיף מפורט בחוק עצמו. באופן טבעי החוק גם מטיל סנקציות על מי שהמידע שהציג בתשקיף לא היה מדוייק ו/או מטעה.

הסעיף הרלבנטי בחוק ניירות ערך המספק הגנה למשקיע שנפגע בגין פרט מטעה, הוא סעיף 31 לחוק ששמו: "אחריות לנזק בשל פרט מטעה בתשקיף" ולשונו כדלקמן:

"(א) (1) מי שחתם על תשקיף לפי סעיף 22 אחראי כלפי מי שרכש ניירות ערך מן המציע, וכלפי מי שמכר או רכש ניירות ערך תוך כדי המסחר בבורסה או מחוצה לה, לנזק שנגרם להם מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה.

(2) האחריות לפי פסקה (1) תחול גם על מי שהיה, במועד שבו אישר הדירקטוריון את הנוסח הסופי של התשקיף, דירקטור של המנפיק, המנהל הכללי שלו או בעל שליטה בו.

מי האחראים לתוכן התשקיף? אלו שחתמו עליו ואלו הם:

המנפיק

החותמים כוללים את המנפיק וכן את רוב חברי הדירקטוריון, ובהם אחד לפחות שהוא דירקטור מקרב הציבור, ובחברה המציעה לראשונה ניירות ערך לציבור, לפחות דירקטור אחד שאינו בעל עניין בחברה אלא מכוח היותו דירקטור.

אודות

בועז יפעת, רואה חשבון בכיר ומומחה לכלכלה, חשבונאות משפטית וביקורת חקירתית, לשעבר סגן ניצב ביחידה הארצית לחקירות הונאה של משטרת ישראל. עם ניסיון של יותר מ-25 שנה בחקירות, ראיית חשבון, כלכלה ופיננסים, ואחרי שנים של התמחות ממוקדת בענף הביקורת החקירתית, הקמתי את משרד יפעת – כלכלה וחשבונאות משפטית.